Co bylo, jest a bude

Intronizace arcibiskupa pražského Jáchyma

Den intronizace pražského arcibiskupa byl stanoven na 1. února 2014, je to den sobotní, abyste mohli přijet všichni, kdo se chcete této události účastnit a nebyli tím ohroženy nedělní bohoslužby na našich farnostech. Svatá liturgie začne v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v 10 hodin. Pražská intronizace bude z hlediska zahraničních návštěv skromnější, jelikož týden po ní by měla následovat intronizace metropolity v Prešově, kam budou pozvání zástupci všech místních církví.

PRAŽSKÁ PRAVOSLAVNÁ EPARCHIE MÁ NOVÉHO ARCIBISKUPA

V sobotu 11. 1. 2014 se v budově sídla eparchie v Prešově sešel 13. mimořádný sněm Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (PCČZS). Sněm je nejvyšším správním a zákonodárným orgánem naší místní pravoslavné církve. Hlavním bodem jednání byla volba metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Ještě před zahájením Sněmu se sešel Posvátný synod (PS), který je tvořen biskupy místní církve, aby vyřešil situaci v pražské eparchii, která je již 9 měsíců bez vlastního biskupa. Vědom si otcovského napomenutí jeho všesvatosti, ekumenického patriarchy Bartoloměje, aby volba metropolity proběhla v souladu s ústavou ze dvou kandidátů, arcibiskupa pražského a arcibiskupa prešovského, rozhodl o obsazení pražského stolce. Novým pražským arcibiskupem jmenoval dosavadního biskupa hodonínského a pomocného biskupa olomoucko-brněnské eparchie, vladyku Jáchyma. Ten se ještě před svým jmenováním vzdal hodnosti pomocného biskupa pro olomoucko-brněnskou eparchii.

Posvátný synod, jak výslovně zdůraznil, se při svém rozhodnutí řídil precedenty z minulosti, kdy stejným způsobem, tedy jmenováním Posvátným synodem, byli ustanoveni roku 2000 arcibiskup pražský, vladyka Kryštof, a biskup olomoucko-brněnský, vladyka Simeon.

Na žádost Posvátného synodu následně Sněm schválil jeho rozhodnutí formou ústavního opatření ve znění: „V souladu s článkem 12 odstavec 1 („Sněm je nejvyšší věroučný, ústavodárný, správní a církevně-kanonický orgán církve.“) a podle článku 12 odstavec 5 („Sněm rozhoduje o zásadních otázkách církevního života. Zejména se usnáší o ústavě, jejích změnách nebo doplňcích, o celocírkevních opatřeních a směrnicích.“) ústavy PCČZS 13. mimořádný sněm PCČZS s radostí a vděčností všemohoucímu Bohu přijímá jmenování na základě volby PS biskupa Jáchyma za arcibiskupa pražského a českých zemí. Potvrzuje tímto rozhodnutí PS přijaté na jejím zasedání dne 11. ledna 2014.“

Toto ústavní opatření bylo přijato většinou 47 ze 49 přítomných delegátů. Na toto rozhodnutí reagovali s radostí a ulehčením zejména delegáti pražské eparchie. Vladyka Jáchym už měl možnost se s pražskou eparchií seznámit, neboť jej již 9. 12. 2013 pověřil Posvátný synod kanonickým dohledem nad pražskou eparchií, a to na přímou žádost její eparchiální rady.

Následně Sněm přikročil k volbě metropolity. Ještě před ní vzal na vědomí prohlášení jednoho ze dvou kandidátů, arcibiskupa pražského Jáchyma, že se vzdává kandidatury na metropolitní stolec. V tajném hlasování byl poté metropolitou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku zvolen většinou 43 hlasů ze 49 přítomných delegátů arcibiskup prešovský a celého Slovenska Rastislav. Oběma nově zvoleným vladykům zazpíval sněm Axios a Mnohá léta.

Na závěr Sněm schválil oficiální dopis jeho Všesvatosti, konstantinopolskému patriarchovi Bartolomějovi, v němž mu děkuje za jeho otcovskou péči o naši církev a oznamuje mu výsledek volby, která proběhla podle jeho doporučení. Sněm schválili dopis podobného znění jeho Svatostosti, pariarchovi moskevskému Kyrilovi. Usnesení sněmu budou oznámena také všem bratrským pravoslavným církvím.

Zasedání Sněmu proběhlo v duchu křesťanské lásky, v pokoji a s veškerou důstojností. Obě volby se uskutečnily nejen požadovanou 2/3 většinou přítomných delegátů, ale dokonce 2/3 většinou všech delegátů včetně těch, kteří se sněmu nezúčastnili. Metropolita je nejvyšším představitelem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tato církev je autokefální, tedy zcela samostatná a nezávislá na jiných pravoslavných církvích ve světě. Její metropolita je z hlediska církevního práva roven ostatním hlavám místních pravoslavných církví, například konstantinopolskému či moskevskému patriarchovi. Menší a mladší církve ale uznávají čestný primát větších a starších církví, na prvním místě konstantinopolského patriarchátu.

Převzato z oficiálních stránek Pražské pravoslavné eparchie


Út 28. leden 2014, 19:36:29 CET Jirka Chráska

Připomínáme si 70. výročí mučednické smrti svatého Gorazda a jeho spolubratrů

V hluboké úctě si tentokráte připomínáme 70. výročí mučednické smrti svatého Gorazda a jeho spolupracovníků. Jelikož se jedná o významné jubileum, je zapotřebí se opětovně zmíniti nejen o tomto bohabojném arcipastýři, ale i o protopresbyteru Václavu Čiklovi, presbyteru Vladimíru Petř(e)kovi a pražském předsedovi rady starších kathedrálního chrámu svatého Cyrila a Metoděje Janu Sonnevendovi.

Celý článek otce Milana Augustýna Jareše Čeští mučedníci pravoslavní najdete na serveru Parlamentní listy. Pro nás Jaroměřské a Josefovské pravoslavné křesťany připomínám, že otec ThDr. Vladimír Petřek sloužil v naší obci od 17. října 1937 až do 24. května 1942. Otec Václav Čikl sloužil v kapli sv. Jiljí v Josefově krátce, od 7. května 1939 do 18. června 1939. Věčná památka.


Čt 24. května 2012 23:55 Jirka Chráska

Sestra Vlasta přijala pravoslaví

Minulou neděli 11. března 2012, na svátek Řehoře Palamy, přijala pravoslaví sestra Vlasta z Holohlav, babička bratra Leoše. Bratři a sestry, zahrntě ji prosím do svých modliteb.


Po 19. března 2012 00:10 Jirka Chráska

Archijerejská liturgie na památku příchodu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu

Náš milý katechumen Václav byl účastníkem archijerejské liturgie na památku příchodu apoštolům rovných svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu, která se konala v sobotu 21. května 2011 na místě bývalého hradiště, v areálu památníku Velké Moravy ve Valech u Mikulčic. Kliknutím na obrázek si můžete prohlédnout jeho fotoreportáž z této pouti.


So 27. května 2011 23:29 Jirka Chráska

Webové stránky pravoslavných bratří v Olbramovicích

Naši pravoslavní bratři a sestry v Olbramovicích na jižní Moravě mají krásné nové webové stránky. Bůh žehnej jejich církevní obci.


So 22. ledna 2011 15:15 Jirka Chráska

Finanční podpora od města Hradce Králové

Na základě usnesení Zastupitelstva města Hradce Králové č. ZM/2010/2058 ze dne 25.5. 2010 byla poskytnuta P.C.O. v HK finanční podpora ve výši 71.300 Kč na výrobu dalšího mobiliáře do chrámu svatého Mikuláše v Jiráskových sadech. Za tuto finanční podporu srdečně děkujeme!!!


Út 11. ledna 2011 14:05:38 Milan Augustýn Jareš

Nabídka pravoslavné literatury - leden 2011

Předkládáme vám nabídku literatury, kterou je možno zakoupit v chrámu naší církvení obce v Hradci Královém. Pokud jste zdaleka, pošlete nám email na info@pravoslavihk.cz s vaší adresou a pošleme vám požadované knihy obchodním balíkem na dobírku, k ceně připočtěte poštovné 120 Kč. Seznam literatury zde


Po 3. ledna 2011 04:48 Jirka Chráska

Kaple v Josefově je kompletně opravená - 14. říjen 2010

Dnešním dnem jsme ukončili opravy a renovace kaple sv. Jiljí montáží kříže na kopuli chrámu. Kříž vyrobil pan Jiří Breuer z Dvora Králové ( dřevo dubové, cena 4.560 Kč) - pan Jan Havelka (ADR-TIME) jej instaloval (výškové práce + montáž = 1.930 Kč). Díky patří také Technickým službám Jaroměř za poskytnutí vysokozdvižné plošiny (1.500 Kč). Technicky je uchycení kříže provedeno tak, že do dřevěné konstrukce veže je dole do zdravého dřeva konstrukce zašroubován trn o průměru 13mm a délce 150 mm, na nějž je kříž nasazen. Poté je kříž vyklínován a vypěněn montážní pěnou. Posuvná stříška z měděného plechu typu komolý jehlan u paty kříže zabraňuje zatékání vody do kopule a je utěsněna silikonovým tmelem. Kříž je natřen syntetickým bezbarvým fungicidním napouštědlem Colorlak Fungistop S 1031 ( odstín C000) .

Kliknutím na obrázek dostanete vysoké rozlišení.

Čt 14. října 2010 16:59 Jirka Chráska


Finální úprava fasády v Josefově je hotová - 28. srpen 2010

26. a 28. srpna jsme za krásného letního počasí natřeli opravenou omítku fasádní barvou Barlet Akrylát Báze A (odstín 126) a ve zbylém čase jsme zkoumali a přemýšleli, jak zhotovit a uchytit kříž na kopuli chrámu.

Kliknutím na obrázek dostanete vysoké rozlišení.


Po 18. října 2010 00:10 Jirka Chráska

Střecha na kapli v Josefově je hotová - 24. březen 2010

Kliknutím na obrázek dostanete vysoké rozlišení.


Po 29. března 2010 00:16 Jirka Chráska

Montáž střechy na kapli v Josefově - 12. březen 2010

Pokrývačská firma pana Obsta provádí montáž nové střechy na kapli sv. Jiljí v Josefově, jak je vidět, práce jim jde dobře od ruky. Počasí je také vyhovující, slabě nad nulou a žádné srážky. Střechu zaplatíme z dotace 150000 Kč, kterou jsme dostali od města Jaroměře.

Kliknutím na obrázek dostanete vysoké rozlišení.


pá 12. března 2010 14:31 Jirka Chráska


Globálně se poněkud oteplilo - leden 2010

Zima je krásná, hlavně když je možné sedět doma u kamen a přikládat polínka. Náš pop Milan Augustýn má zimu rád, dobře se mu zpívá při službě.

Kliknutím na obrázek dostanete vysoké rozlišení.


so 30. ledna 2010 23:35:38 Jirka Chráska

Oslava svátku narození Ježíše Krista - leden 2010

7. ledna jsme oslavili svátek Narození Pána našeho Ježíše Krista. Byli přítomni i novináři z Hradeckého deníku a je o tom pěkný článek s fotografiemi na jejich webových stránkách.


so 30. ledna 2010 21:47:38 Jirka Chráska

Hradec Králové - chrám svatého Mikuláše

Na pozvání naší místní P.C.O. přijel 20.12. 2009 do zdejšího svatostánku metropolita Kryštof. Před sloužením archijerejské liturgie postřihnul na žalmistu ing. Jiřího Chrásku. Bohoslužba byla poté celebrována také královéhradeckým protojerejem Milanem Augustýnem Jarešem a to církevně-slovansky. Při kázání nejvyšší hierarcha všechny věřící (cca 50) pozdravil, připomněl život svatého Mikuláše a nakonec všem požehnal. Po skončení duchovní posily, následovala i ta prospěšná pro naše tělesné schránky.

V restauraci "U knihomola" bylo speciálně připraveno postní menu - zeleninový vývar, losos, vařený brambor, listový salát a mrkvový koláč - k této krmi podány nápoje, specialiter: čaj + káva. V průběhu hostiny byl vážený host informován od výše uvedeného duchovního správce o situaci P.C.O. nejen v HK, ale i v Josefově.

Předně byly zmíněny dílčí opravy podezdívky, výstavba nového chodníku a výroba plechového Ježíše Krista na venkovní dřevěný kříž. Dále byla oznámena zpráva o realizaci grantu (71.300 Kč) na obnovu mobiliáře - 1 dubová skříň pro liturgická roucha a 2 dubové úložné skříňky. Co se týče církevního života - protopop konstatoval, že obec utěšeně vzrůstá.

O kapli svatého Jiljí bylo taktéž pojednáno. Interiér byl vymalován a exteriér odborně vyspraven (vnější omítka + fasáda). Nato byly vsazeny nové železné mříže a čeká se na výrobu nových vstupních dveří a nových pantů se závěsy. Všechno bylo hrazeno z našich finančních zdrojů. Na příští, vlastně již na tento rok - se chystá celková rekonstrukce střešní krytiny - a to díky finančnímu příspěvku od městského úřadu v Jaroměři, který činí 150.000 Kč. Z tohoto důvodu je svatyně prozatím uzavřena. Josefovská pospolitost posiluje, ale ne samosebou jako ta královéhradecká. Sláva Bohu!!!

To je opravdu všechno. Všichni občerstveni (jak duchovně, tak i tělesně) jsme se nakonec s naším vladykou (doufáme, že přiměřeně spokojeným) rozloučili.
1 z těch 50-ti přítomných (za - 15 stupňů Celsia - Hospodi, pomiluj!).


Čt 7. ledna 2010 21:47:38 Milan Augustýn Jareš

Říjen 2009

Na základě usnesení Zastupitelstva města Hradec Králové č. ZM/2009/1555 ze dne 23.6. 2009 byla poskytnuta P.C.O. v HK finanční podpora ve výši 71.300 Kč na obnovu mobiliáře do chrámu svatého Mikuláše v Jiráskových sadech.
Za tuto finanční podporu P.C.O. v HK srdečně děkuje.


Čt 7. ledna 2010 21:47:38 Milan Augustýn Jareš

Srpen 2009 Josefov, oprava kaple sv. Jiljí

V červenci a srpnu roku 2009 byla opravena kaple sv. Jiljí. Byla konečně provizorně opravena střecha, nad oltář již neteče. Svépomocí jsme vymalovali interiér velmi jednoduchým a estetickým způsobem, celá kaple je bílá a nebesa nad oltářem světle modrá. Ukrajinští bratři naši nádherně opravili rozbitou omítku. Zbývá ještě omítku natřít fasádní barvou, ale to uděláme až koncem září, až nová fasáda pořádně vyschne. Renovace vstupních dveří a zhotovení kříže na kopuli je objednána u pana truhláře a bude provedena na podzim 2009. Všem dárcům, kteří přispěli na opravu velmi děkujeme, stejně tak děkujeme i všem, kteří pracovali. Výsledek si můžete prohlédnout zde.

Utracené peníze na celou akci:
Interiér: vymalování a opravy mříže, zasklení oken, renovace bohoslužebného náčiní

položkacena v Kč
zakrývací fólie, sádra, Primalex Plus308
štetec, sádra63
technický benzín54
malířský váleček, síto, rouška79
smetáček, lopatka, kartáček, Silichrom169
Primalex Plus, tónovací barva modrá (do oltáře)417
pistole vytlačovací, silikon universální188
Celkem1278
Poznámka: cestovné + jídlo + pití z vlastních zdrojů.
Exteriér: oprava venkovní omítky
položkacena v Kč
porkývačská malta POKR367
hladítko brusné, molitan řídký208
silikon universální, jádrová omítka, karton533
roh perlinka, superkleber, opravárenská malta, Perdix3016
lepidlo KVK822
stavební práce - firma Vasil Petečela15000
Celkem19946
Poznámka: cestovné + jídlo + pití z vlastních zdrojů.

Ne 30. srpna 2009 19:29:38, doplněny ceny 8. září 2009 22:12 Jirka Chráska

Starší události z roku 2008 zpět